Rady pro provozovatele

Doporučení pro hřiště

Při navrhováni hřišť by se mělo myslet na několik důležitých věcí:

 • Zázemí pro doprovod – lavičky, odpadkové koše (městský mobiliář)
 • Příjezd pro kočárky – zpevněné plochy
 • Pískoviště a lavičky ve stínu
 • Soustředění prvků na hřišti s rozdělením prvků pro různé věkové kategorie
 • Orientování skluzavek na sever (nebo severozápad)
 • Umístění houpaček ke stranám hřišť (malá frekvence pohybu dětí skrz dopadovou plochu)
 • Dostatečně velké branky pro vjezdy mechanizace zpravidla 1000 – 1500 mm
 • Vrata nebo demontovatelné pole plotu (výměna písku v pískovišti, doplnění materiálu v dopadových zónách apod.)
 • Bezbariérové přístupy pro postižené děti

 

Povinnosti provozovatele

Kontroly

Kontrola po instalaci
Na dokončených nových hřištích by měla být oprávněnou osobou provedena shoda s odpovídajícími částmi ČSN EN 1176 (je nutno vyloučit montážní závady).

Běžná vizuální kontrola
Provádí se denně, umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí (utržené části zařízení, sklo a injekční stříkačky v prostoru hřiště atd.).

Provozní kontrola
Provádí se pravidelně v rozmezí 1 – 3 měsíců (dle doporučení výrobce) s přihlédnutím k charakteru hřiště a jeho návštěvnosti. Sleduje technický stav herních prvků a dopadových ploch. Provádí ji proškolená osoba (údržbář, technik) pověřená provozovatelem a ve vztahu k zařízení se řídí pokyny od výrobce. Může být rovněž pověřena odborná firma nebo přímo výrobce.

Hlavní roční kontrola
Provádí se minimálně jednou za 12 měsíců. Sleduje nejen technický stav, ale i komplexní bezpečnost dle požadavků technických norem. Provádí ji oprávněná osoba – např. nezávislá certifikovaná osoba bez vazby na výrobce či provozovatele „revizní technik“ (na základě Metodiky MŠMT č.j. 24 199/2007-50, platná od ledna 2008 a Metodiky Státního zdravotního ústavu ČR CHŽP 35-112/07-10). Technický stav by se měl kontrolovat ve shodě s pokyny výrobce.

POZOR!
Žádný zákon výrobci nesvěřuje jakoukoliv výlučnou pravomoc stanovovat, že bude výhradně provádět hlavní roční kontrolu, nebo k této určovat pouze vybrané osoby, o kterých tvrdí, že jsou jím proškolené. Naopak výrobce by neměl vyvíjet kontrolní činnost a ani kontrolovat další výrobce! Takové jednání se v první řadě neslučuje s dobrými mravy, vyvolává střety zájmů a může porušovat nejen požadavky technických norem, ale i zákonná ustanovení zejména v oblasti ochrany hospodářské soutěže! Rovněž zapracovávání takovýchto pro výrobce výhradních podmínek do smluvních dokumentů při prodeji výrobků je zavádějící a provozovatel by měl, při uzavírání smluv, takováto ujednání jako strana objednávající či kupující vyloučit tak, aby měl i do budoucna možnost svobodně si vybrat nezávislou kontrolní osobu!

Nezávislá kontrola zajišťuje nestrannost i objektivitu a tím i jistotu provozovatele pro případné neočekávané události.

 

Údržba

Běžná údržba

Běžná údržba zařízení hřišť a ploch musí sestávat z preventivních opatření, aby byla zachována jejich bezpečnost a funkčnost.

 • Utažení upevňovacích prvků (při provozní kontrole)
 • Přetření a opětovná úprava povrchů dle doporučení od výrobce
 • Údržba všech povrchů tlumících nárazy (při provozní kontrole)
 • Promazání ložisek (většinou 1x za rok)
 • Doplnění sypkého materiálu dle značek od výrobce (při provozní kontrole)
 • Čištění
 • Odstranění skleněných střepů a jiných úlomků či znečisťujících příměsí (denně)
 • Sekání travnatých ploch a úklid dle provozního řádu

Korekční údržba
Musí zahrnovat opatření směřující k nápravě závad nebo k opětovnému navození nezbytné úrovně bezpečnosti zařízení hřiště a jeho povrchu.

Každý provozovatel musí mít následující dokumentaci:

 • Certifikáty o herních prvcích nebo Prohlášení o shodě či Ujištění o shodě (dodá výrobce)
 • Návody k instalaci, provozu , kontrole a údržbě zařízení (dodá výrobce)
 • Návody k obsluze v případě potřeby (dodá výrobce)
 • Vlastní záznamy (deník, prováděné kontroly atd.)
 • V případě zranění dítěte záznamy o úrazech
 • Provozní řád hřiště
 • Návštěvní řád
 • Informace pro návštěvníky – důležitá telefonní čísla

Povinné náležitosti herních prvků:

 • Každý prvek musí být trvale označen štítkem od výrobce, který obsahuje jméno a adresu výrobce nebo autorizovaného zástupce, typ zařízení , rok výroby a číslo příslušné normy
 • Značkou základní úrovně (výška zásypu – tlumící materiál nebo výška zabudování – trávník)